TERMENI ŞI CONDIŢIICondiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

BOOKURIER LOGISTICS SRL cu sediul social în București, sos. Pantelimon, nr. 243, Bl.52, Sc. A, Et.4, Ap.15, sector 2 și punct de acces/contact, declarat la A.N.C.O.M, Ilfov, sos. Alexandria, nr. 99A,înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/13239/2013, cod fiscal RO32398711, oferă servicii poștale, având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale.

BOOKURIER LOGISTICS SRL oferă servicii poștale, pentru clienți având în general personalitate juridică, dar și persoane fizice care pentru furnizarea serviciilor achită contravaloarea serviciilor la preluarea trimiterilor spre livrare.

BOOKURIER LOGISTICS SRL oferă servicii incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal în următoarele condiții: 
BOOKURIER LOGISTICS  accepta doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor.

 

1. Condiții de acceptare obligatorii a trimiterilor poștale:

Pentru ca trimiterea sa fie livrata la destinație în cele mai bune condiții, expeditorul trebuie sa respecte condițiile privind ambalarea și pregătirea trimiterii poștale. Ambalarea trimiterilor poștale se poate face utilizând cutii de lemn/carton, plicuri, ambalaje din plătci, etc. în funcție de natura bunului care face obiectul trimiterii poștale, astfel încât acesta sa protejeze bunul.

Calitatea ambalajelor este foarte importantă și, prin urmare, nu vor trebui utilizate cutii sau ambalaje deteriorate; dacă este cazul, trebuie utilizate materiale de umplere, sa se tina cont de rezistența și durabilitatea ambalajelor alese; în cazul reutilizării cutiilor, acestea nu trebuie sa conțină etichetele sau stocherele vechi. în cazul trimiterilor poștale tip "cadou", acestea ar trebui reambalate întrucât ambalajele decorative ale acestora nu sunt adecvate livrărilor; trebuie utilizate materiale de amortizare pentru a evita pierderea conținutului expedierii; obiectele fragile trebuie protejate cu materiale pentru amortizare de jur împrejurul lor, obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecție, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuțite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susținere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton dublu pentru bunurile de valoare; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colturile și capacul trebuie bine închis (etanșat).

 • Pot fi expediate numai trimiteri poștale complet sigilate.
 • Coletele din care ies obiecte lungi și ascuțite nu sunt potrivite pentru livrare.
 • Cutiile trebuie exploatate optim, dimensiunile și calitatea corespunzătoare a materialului ambalajului precum și umplerea spațiului interior protejează bunul.
 • Bunurile fragile trebuie ambalate cu polistiren sau alte materiale de căptușire și de umplutură; inscripția „Fragil” atenționează, dar nu protejează bunul, aplicarea etichetei ‘’Fragil’’ nu scutește expeditorul de obligația ambalării coletului corespunzător naturii bunurilor.
 • Articolele de tehnica telecomunicațiilor(IT) care urmează să fie reparate vor fi predate în ambalajul original.
 • Sticlele, flacoanele introduse în colet trebuie protejate unele de celelalte, iar în partea de jos și de sus printr-un strat protector.
 • Bunurile cu forme speciale care se ambalează greu trebuie protejate și cu altfel de ambalaje.
 • Cutia de carton trebuie sigilată pe fiecare parte cu bandă de lipit, dacă există această posibilitate.
 • În cazul adreselor greșite, incomplete Bookurier Logistics va depune toate eforturile pentru clarificarea situației.
 • Pentru Bookurier Logistics este importantă evitarea daunelor, de aceea acordă partenerilor consultanță în ceea ce privește ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relații cu clienții.
 • Trimiterile poștale nu trebuie sa depășească 40kg.
 • Trimiterile poștale nu trebuie sa depășească lungimea de 2m.
 • Sunt excluse acele colete al căror ambalaj este deteriorat, marginile sunt ascuțite sau care au pârți bombate ori turtite, respectiv a căror livrare poate cauza deteriorarea altor colete.

Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștala/site, cat și de ambalarea corecta și etichetarea trimiterilor.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezinta inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau bunuri care contravin ordinii publice sau bunurile moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • bunuri a căror livrare este interzisa prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de livrare, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

Bookurier Logistics  va refuza preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respecta condițiile de ambalare Bookurier Logistics.

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctul de acces  sau de la adresa indicata de expeditor prin parteneri agreați.
Persoane fizice:  trimiterile poștale se ridica pe baza unui  borderou tipizat.

Limita maxima acceptata de încasare a rambursurilor este de 5000 lei, iar a valorii declarate este de 5000 lei.
Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicata de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizata sa primească trimiterea poștala. 
Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x lățime x înălțime/6000. 

Bookurier Logistics  nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștala și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștința de conținutul trimiterii poștale.

Trimiterile poștale nu pot fi livrate la căsuțele poștale.

 

2. Condiții de calitate

Timpul de livrare al trimiterilor poștale este de maxim 2 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale colectate și livrate în București.

Bookurier Logistics  garantează livrarea oricărei trimiteri poștale în bune condiții și în deplina confidențialitate în oricare altă localitate de pe teritoriul României în termen de maxim 2 zile lucrătoare.

În cazul trimiterilor poștale internaționale, timpii de livrare aferenți serviciilor având ca obiect trimiteri poștale internaționale diferă în funcție de fiecare ţară.

Pentru trimiterile poștale internaționale timpul de livrare este de maxim 10 zile lucrătoare, din momentul preluării trimiterii până la ajungerea acesteia la destinatar.

Confirmarea de Primire – serviciul poștal a cărui particularitate consta în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrata, dovada confirmata în scris de către destinatar, dovada ce se va trimite pe e-mail expeditorului în termen de 48 de ore din momentul livrării.

SC BOOKURIER LOGISTICS SRL are obligația de a preda trimiterea poștală care face obiectul serviciului confirmare de primire numai cu condiția ca destinatarul sau persoana autorizata sa primească  trimiterea poștala, să confirme, în scris, primirea trimiterii poștale, prin indicarea datei, a numelui și prenumelui în clar, a calității sale în raport cu destinatarul și respectiv, prin adăugarea semnăturii, pe formularul utilizat de furnizor în acest sens.

Serviciul de trimitere contra Ramburs

Serviciul poștal a cărui particularitate consta în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate. Preluarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului contra ramburs se face numai în condițiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare.

Termenul de returnare către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul trimiterilor poștale (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale colectate și livrate în București, respectiv 5-6 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale livrate în alte localități,  de la livrarea trimiterii.

"Serviciul Ramburs" este valabil doar pentru trimiterile poștale colectate și livrate  pe teritoriul României, nu și pentru trimiterile poștale internaționale.

Moneda admisă în care se poate face achitarea sumelor de bani în cazul "Serviciului  Ramburs"  este "LEU"

Modalitățile de plată a tarifului serviciului poștal este stabilit la încheiere contractului cu beneficiarul și poate fi cash sau prin virament bancar.

Serviciul de trimitere recomandată

În cazul serviciului de trimitere recomandata, expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua BOOKURIER LOGISTICS. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectiva în termen de maxim 30 zile de la data solicitării printr-o metoda agreata (ex: fax, e-mail, etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Serviciul de trimitere cu valoare declarată

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale este de 9 luni de la data depunerii acesteia, BOOKURIER LOGISTICS având obligația de a comunica dovada respectiva în termen de 30 zile de la data solicitării printr-o metoda agreata cu expeditorul (ex: fax, e-mail, etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

 

3. Termenul de păstrare a Trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului:

În cazul în care destinatarul nu este găsit la adresa indicată pe trimiterea poștală Bookurier Logistics  va notifica /aviza destinatarul despre existenta unei trimiteri poștale, punctul de contact de la care o poate ridica și va păstra trimiterea poștala timp de 5 zile de la data notificării/avizării, la punctul  de contact unde urmează sa se facă livrarea. Avizul cuprinde obligatoriu data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poștale la dispoziția destinatarului precum și denumirea, adresa,  programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea poștala.

 

4.  BOOKURIER LOGISTICS va returna trimiterea poștală la adresa indicată de clientul  expeditor într-un termen de 30 zile de la data expirării perioadei de avizare sau de la data încercării de livrare, după caz, fără costuri suplimentare, dacă trimiterea nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive: 

 • adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu există nicio construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată, ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterilor poștale;
 • destinatarul/persoana autorizata sa primească trimiterea poștala, nu a fost găsita la adresa indicata, iar termenul de avizare a expirat;
 • destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea trimiterii poștale sau confirmarea în scris a primirii trimiterii poștale  în cazul serviciului confirmare de primire, ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.

Trimiterile poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului, vor fi păstrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterilor poștale, în depozitul Bookurier Logistics  din București.
Daca în acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea poștala, aceasta va trece fără vreo nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea Bookurier Logistics.

 

5. Stabilirea condițiilor în care este angajată răspunderea contractuală a furnizorului fată de expeditor:

a)  În caz de pierdere, furt sau distrugere totala a trimiterilor poștale, BOOKURIER LOGISTICS  acorda despăgubire: 

1. Cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
2. Cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
3. Cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs.
În cazurile soluționate mai sus se restituie și tariful încasat.

b) În caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

1. Cu valoarea declarata pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. Cu cota parte corespunzătoare greutății lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
3. Cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțiala, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

c) În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs,  Bookurier Logistics răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare pana la valoarea integrală a acestuia în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

 În următoarele cazuri BOOKURIER LOGISTICS  este exonerat de răspundere:

 • Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • Trimiterea a fost primita fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale; 
 • Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forța majora sau a cazului fortuit;
 • Utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale.

În acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu excepția tarifului de asigurare.

La sumele prevăzute la punctele a) și b) se adaugă dobânda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau după caz al introducerii cererii de chemare în judecată indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a conținutului este echivalenta cu pierderea trimiterii poștale.

În cazul în care expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea reala, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale confirmata în scris de către destinatar, Bookurier Logistics are obligația întocmirii și punerii  la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

În cazul nerespectării termenilor stabiliți în prezentul document, Bookurier Logistics va despăgubi expeditorul cu 1% din tariful încasat. Bookurier Logistics răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la  care Romania este parte, iar în cazul în care nu exista astfel de acorduri se aplica prevederile legislației naționale a prezentului document.

BOOKURIER LOGISTICS răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care Romania este parte, excepție făcând situația în care nu exista astfel de acorduri, caz în care se aplică prevederile legislației naționale și a prezentului document.

 

6. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori:

Bookurier Logistics  a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea parțiala totala sau deteriorarea trimiterilor poștale precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc). Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare. 

Reclamația poate fi introdusă  atât de Expeditorul cât și de Destinatarul  nemulțumit de serviciile prestate .
Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 (șase) luni calculate de la data la care expedierea a fost preluată de către Bookurier Logistics de la Expeditor; reclamația va primi număr de înregistrare și va fi înscrisă în registrul electronic de reclamații.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabila în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Reclamația poate fi transmisa fie personal de către reclamant la sediul societății, fie prin e-mail pe adresele: reclamatii@bookurier.ro;  reclamatii@clickcolet.ro, sau o poate trimite în plic la adresa Sos Alexandriei, nr. 99A Ilfov, Bragadiru. ANEXA

Persoanele reclamante trebuie sa depună/trimită la Bookurier Logistics  toate documentele prin care își întemeiază pretențiile în vederea efectuării unor analize corecte și complete (copie nr.AWB/Comanda, PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiză, etc).

Departamentul Relații cu Clienții confirma reclamantului primirea reclamației, prin înmânarea numărului de înregistrare în cazul reclamațiilor depuse personal, prin mail dacă reclamantul face publica adresa sa de mail și solicită acest lucru prin completarea confirmării de primire în cazul reclamației scrise și expediata în plic cu confirmare de primire sau prin adresa de răspuns în cazul reclamației transmise prin posta, fără confirmare de primire.

Solicitantul va fi despăgubit în funcție de tipul serviciului ales în termen de 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației fără a depăși termenul de 3 luni menționat mai sus.
Daca reclamația este întemeiata, despăgubirea se acordă cash la casieria  BOOKURIER LOGISTICS sau prin virament bancar în funcție de preferința utilizatorului, dacă solicitantul este persoana fizica  prin ordin de plată sau prin compensare dacă solicitantul este persoana juridică.
Termenii și condițiile sunt afișate pe site și la punctele de acces deservite de personal, iar comenzile nu se pot finaliza decât în momentul în care citiți și sunteți de acord cu aceștia.

 

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

BOOKURIER LOGISTICS  este înregistrată la Autoritatea Naționala de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 26183 iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale BOOKURIER LOGISTICS  presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001.


Copyright © clickcolet.ro. Toate drepturile rezervate.